องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


นายก ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนักป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น


นางสาวพิกุล ขยันคิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เป็นประธานในกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและจิตสำนึกป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อปลูกฝั่งค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ณ ห้องประชุมกำนันเชื้อ- แม่บุญนาค นึกรักษ์ โดยได้มอบนโยบายให้ข้าราชการพนักงาน และลูกจ้างยืดถือและปฏิบัติตาม 

2022-10-20
2022-10-20
2022-06-10
2022-04-08
2022-04-08
2022-03-24
2022-03-21
2022-03-16
2022-03-10
2022-02-21