องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


กิจกรรม วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2567


                                                               รายละเอียด

นางสาวพิกุล ขยันคิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง พร้อมด้วยนางสาวชริตา วรรณศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงและเหล่าบรรดาข้าราชการพนักงานส่วนตำบล ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย วันที่ 18 มีนาคม 2567  ของชาติไทย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นถิอกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย และ เพื่อให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็นรากฐานของการปกตรอง  ในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนเป็นการเสริงสร้างขวัญและกำลังใจ แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2024-05-24
2024-05-21
2024-05-20
2024-05-16
2024-05-15
2024-05-08
2024-05-02
2024-05-01
2024-04-16
2024-04-13