องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรับเงินของผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2567 [ 10 เม.ย. 2566 ]37
2 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน [ 10 ม.ค. 2566 ]33
3 คู่มือสำหรับประชาชน [ 2 พ.ย. 2565 ]36
4 คู่มือในการให้บริการ [ 2 พ.ย. 2565 ]33
5 คู่มือการให้บริการ [ 2 พ.ย. 2565 ]40
6 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ขอประชาสัมพันธ์ให้ครัวเรือนที่มีขยะอันตราย เก็บรวบรวมทิ้งที่จุด [ 2 ส.ค. 2564 ]214
7 คู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชน [ 6 ม.ค. 2564 ]167
8 การรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย หรือการรายงานแบบ ทส. 2 ทางอิเล็กทรอนิกส [ 6 ม.ค. 2563 ]215
9 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 พ.ย. 2561 ]359
10 กำรขอใบอนุญำตจัดตั้งสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรและสถำนที่สะสมอำหำร พนื้ ทเี่ กนิ 200 ตำรำงเมตร [ 1 พ.ย. 2561 ]371
 
หน้า 1|2