องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง ขอประชาสัมพันธ์ให้ครัวเรือนที่มีขยะอันตราย เก็บรวบรวมทิ้งที่จุด [ 2 ส.ค. 2564 ]176
2 คู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชน [ 6 ม.ค. 2564 ]102
3 การรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสีย หรือการรายงานแบบ ทส. 2 ทางอิเล็กทรอนิกส [ 6 ม.ค. 2563 ]178
4 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 พ.ย. 2561 ]325
5 กำรขอใบอนุญำตจัดตั้งสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรและสถำนที่สะสมอำหำร พนื้ ทเี่ กนิ 200 ตำรำงเมตร [ 1 พ.ย. 2561 ]336
6 ประกาศเจตจำนงการบริหารด้วยคงามสุจริต [ 2 มี.ค. 2560 ]262