องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 พ.ย. 2561 ]50
2 กำรขอใบอนุญำตจัดตั้งสถำนที่จ ำหน่ำยอำหำรและสถำนที่สะสมอำหำร พนื้ ทเี่ กนิ 200 ตำรำงเมตร [ 1 พ.ย. 2561 ]50