องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวชริตา วรรณศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
โทร : xxxxxxxx

นางสาวชริตา วรรณศรี
นางสาวสมปอง แปลงสาร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : xxxxxxxx โทร : xxxxxxxx

นายปุญญาธร เกษมกุลพณิช
นายกิตติกร ศรีภูธร
ผู้อำนวยการกองช่าง
นักวิชาการซศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 081-9499938 โทร : xxxxxxxx