องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564
 
สำนักปลัด

นายอริยะ ไชยแสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
 
 
 นางสุภาภรณ์ สุทธิประเสริฐ - ว่าง -
- ว่าง -
  นักจัดการงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร
     
 นางสาวอภิญญา ประสาร - ว่าง -
 นางสาวสุนทรี เวหาด
 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  ผู้ช่วยนักฟัฒนาชุมชน
 
   
นางสาวจีรวรรณ  พรมบัง

นายณัทพล  มีชัย
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
 
   
นายวิโรจน์  ช่างต่อ
  นายเดชา อักษรดี  นางพัชราภรณ์ สิทธิปลื้ม
 พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 พนักงานตกแต่งสวน