องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564
 
สำนักปลัด


นางสาวชริตา วรรณศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
 
 
 
 นางสุภาภรณ์ สุทธิประเสริฐ นายพลวัฒน์  วรรณาหาร
- ว่าง - นางสาวอามานี สาและ
  นักจัดการงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร
เจ้าพนักงานธุรการ

 
 
 นางสาวอภิญญา ประสาร นางสาวจีรวรรณ  พรมบัง
 นางสาวสุนทรี เวหาด
 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  ผู้ช่วยนักฟัฒนาชุมชน
     
- ว่าง - นายณัทพล  มีชัย  นางพัชราภรณ์ สิทธิปลื้ม
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานตกแต่งสวน
 
 
 
นายวิโรจน์  ช่างต่อ
  นายเดชา อักษรดี นายประสิทธิ์  นึกธรรม
 พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ