องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

หนองแสงเป็นชุมชนหน้าอยู่ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประชาชนมีวิถีชีวิตพอเพียง

หนองแสงเป็นชุมชนน่าอยู่ จัดระเบียบหมู่บ้าน/ชุมชน ที่อยู่อาศัยให้สะอาดสวยงาม เป็นระเบียบปลอดภัย ผังเมืองและสิ่งแวดล้อมที่ดี ชุมชนเข้าแข็ง มีสุขภาวะภายใต้การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น  เป็นการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่เดิม มาส่งเสริมฟื้นฟูให้มีศักยภาพที่จะพัฒนาให้ยั่งยืนและก้าวไกล รวมทั้งการส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นแก่เยาวชนและชุมชน

ประชาชนมีวิถีชีวิตพอเพียง ความพอเพียง พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้รับพื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป

 

พันธกิจ

1. ปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายให้บรรลุผลและสนองนโยบายรัฐบาลในทุกมิติโดยยึดความต้องการและความจำเป็นของประชาชนเป็นหลัก

2. ส่งเสริมให้มีความพัฒนาด้านการเกษตร การดำเนินการด้านสังคมและการศึกษาให้เกิดความเท่าเทียม การจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบการคมนาคมเพื่อความเป็นเมืองน่าอยู่

3. พัฒนาความสามารถในด้านการเกษตรกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง