องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


ว่าที่ร้อยตรีนพสิทธิ์  กังวาลตันติวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   
 
นายกิตติกร  ศรีภูธร

  นางบุณยาพร เสนารักษ์
นักวิชาการศึกษา

  ครูผู้ดูแลเด็ก
   
 
   นายพงษ์ศักดิ์ คำแหง
  นางสาคร นึกธรรม
   ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
 ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
 
 
 

นางบังอร เชิงการ

  ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก