องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นายกิตติกร  ศรีภูธร
นักวิชาการซศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   
 
นายกิตติกร  ศรีภูธร

  นางบุณยาพร เสนารักษ์
นักวิชาการศึกษา

  ครู
   
 
   นายพงษ์ศักดิ์ คำแหง - ว่าง -
- ว่าง -
   ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก