องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564
 
กองคลัง

นายอริยะ ไชยแสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 
  - ว่าง -   - ว่าง -   - ว่าง -
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 

 นางอัชราพรรณ์  วังพรม
นางสาววลัย อำภาพิรมย์    นางสาวขวัญทอง  ประถมภาส
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
 
 
 
   นางสาวพัชรี  พินิจโสภณพรรณ
 
    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้