องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564
 
ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ +
นางสาวพิกุล ขยันคิด
  ตำแหน่ง +
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 084-4377142
  อีเมล์ + admin@nongsang.go.th
 
  ชื่อ +
นางสาวชริตา วรรณศรี
  ตำแหน่ง +
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ + admin@nongsang.go.th
 
 

  ชื่อ +
นางสาวชริตา วรรณศรี
  ตำแหน่ง +
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ + admin@nongsang.go.th
 
  ชื่อ +
นางสาวสมปอง แปลงสาร
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ + admin@nongsang.go.th
 
 
  ชื่อ  + นายปุญญาธร เกษมกุลพณิช
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ + admin@nongsang.go.th
  ชื่อ +
นายกิตติกร ศรีภูธร
  ตำแหน่ง + นักวิชาการซศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ + admin@nongsang.go.th