องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2564
 
ติดต่อ - สอบถาม

 
  ชื่อ +  
นายอริยะ ไชยแสง
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 084-9549061
  อีเมล์ + admin@nongsang.go.th
 
  ชื่อ +
นายอริยะ ไชยแสง
  ตำแหน่ง +
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 084-9549061
  อีเมล์ + admin@nongsang.go.th
 
 

  ชื่อ +
นายอริยะ ไชยแสง
  ตำแหน่ง +
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 084-9549061
  อีเมล์ + admin@nongsang.go.th
 
  ชื่อ +
นายอริยะ ไชยแสง
  ตำแหน่ง +
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 084-9549061
  อีเมล์ + admin@nongsang.go.th
 
 
  ชื่อ  + ว่าที่ร้อยตรีนพสิทธิ์  กังวาลตันติวงศ์
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 037-218-439
  อีเมล์ + admin@nongsang.go.th
  ชื่อ +
ว่าที่ร้อยตรีนพสิทธิ์  กังวาลตันติวงศ์
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ + 037-218-439
  อีเมล์ + admin@nongsang.go.th